کتابها در حوزه ی حفاظت و مرمت

فناوری نانو در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی (مواد و تکنیک ها)

نویسنده: پیرو باگلیونی

مترجم: دکتر مجید درودی – مریم باقرپور