پیوندها

پیوندهای مفید در رابطه با فناوری نانو و ترمیم و نگهداری از آثار تاریخی و باستانی

Sites

International Council on Monuments and Sites 

International Council of Museum 

International Union for Conservation of Nature 

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 

UNEP World Conservation Monitoring Centre 

Organization of World Heritage Cities 

World Heritage in the United States

World Heritage in Canada

The Getty

Conservation at the Williamson Gallery

AATA Online, Abstracts of International Conservation Literature

BCIN, the Bibliographic Database of the Conservation Information Network

CAMEO: Conservation and Art Materials Encyclopedia Online

Conservation On Line (CoOL) Resources for Conservation Professionals,

Foundation of the American Institute for Conservation

Grim wade Centre for Cultural Materials Conservation

Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage

Integrated Pest Management Working Group Website

Indigo Arts Alliance

ایکوموس ایران

حفاظت و مرمت – موزه ملی ایران 

حفاظت و مرمت – موزه مقدم دانشگاه تهران

حفاظت و مرمت – موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

حفاظت و مرمت آثار فرهنگی – موزه آستان قدس رضوی

مرمت – موزه بزرگ خراسان

مرکز حفاظت و مرمت کتابخانه مجلس شورای اسلامی

حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

حفاظت و مرمت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مرمت کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی

دانشكده حفاظت و مرمت- دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده حفاظت و مرمت – دانشگاه هنر

مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل

مرمت – دانشکده معماری- دانشگاه تهران

مرمت – دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه آزاد تهران

مرمت – دانشکده هنر و معماری- دانشگاه آزاد یزد

گروه تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت ها – دانشگاه شهید بهشتی

حفاظت و مرمت بناهای تاریخی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه مرمت – دانشگاه علم و صنعت ایران

مرمت و احیای بناهای تاریخی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوشیانت میراث خراسان