محصولات شرکت مبنا

منیزیم هیدروکسید

 

معرفی:

نانو ذرات منیریم هیدروکسید در حلال های غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

 اسیدزادیی و استحکام بخشی آثاری مانند: سنگ، کاغذ، چوب، پارچه، نقاشی سه پایه ای(پارچه ای)، نقاشی دیواری(بسترهای آهکی)

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

 

منیزیم هیدروکسید

 

معرفی:

نانو ذرات منیریم هیدروکسید در حلال های غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

 اسیدزادیی و استحکام بخشی آثاری مانند: سنگ، کاغذ، چوب، پارچه، نقاشی سه پایه ای(پارچه ای)، نقاشی دیواری(بسترهای آهکی)

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

 

کلسیم هیدروکسید

معرفی:

نانو ذرات کلسیم هیدروکسید در حلال های غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

اسیدزادیی و استحکام بخشی آثاری مانند: سنگ، کاغذ، چوب، پارچه، نقاشی سه پایه ای (پارچه ای)،  نقاشی دیواری(بسترهای آهکی)

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

هیدروکسی آپاتیت

معرفی:

نانو ذرات آپاتیت هیدروکسی در حلال های غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

اسیدزدایی و استحکام بخشی کاغذ، چرم، استخوان، پارشمن

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

هیدروکسی آپاتیت

معرفی:

نانو ذرات آپاتیت هیدروکسی در حلال های غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

اسیدزدایی و استحکام بخشی کاغذ، چرم، استخوان، پارشمن

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

کلسیم هیدروکسید و منیزیم هیدروکسید

معرفی:

نانو ذرات کلسیم هیدروکسید و منیزیم هیدروکسید در حلال های غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

استحکام بخشی سنگ دولیمتی

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

منیزیم اکسید

معرفی:

نانو ذرات منیزیم اکسید در حلال غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

اسیدزدایی آثار کاغذی

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.

منیزیم اکسید

معرفی:

نانو ذرات منیزیم اکسید در حلال غیر آلی تولید شده توسط شرکت مبنا در کشور ایران

کاربرد:

اسیدزدایی آثار کاغذی

دستورالعمل استفاده:

قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.