تحقیقات مرتبط در حوزه نانو فناوری

 

شرکت مشاوران به آور نانوی امید (مبنا) تحقیقات، کتاب ها و مقالات برگزیده در حوزه نانوفناوری مرتبط با مرمت آثار تاریخی گردآوری نموده است که از این بخش قابل دسترسی است.

پایان نامه ها

دسترسی به پایان نامه ها در حوزه نانوفناوری و ترمیم آثار باستانی

مقالات

دسترسی به مقالات در حوزه نانوفناوری و ترمیم آثار باستانی

کتاب ها

دریافت کتب الکترونیکی حوزه نانوفناوری و ترمیم آثار باستانی